fbpx

Regulamin

Regulamin Konkursu na Instagramie @be.eartchanger i stronie www.earthchangers.pl - „Świadomy Dzień Ziemi”

(dalej: "Regulamin")

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Be The Earth Changer” (dalej: „Konkurs”) jest spółka EcoWipes EWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47A,  00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przezSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000492515, NIP 966-197-86-64 (dalej: „Organizator”).
 2. Operatorem technicznym Konkursu jest: spółka CUKIER WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie (02-708), przy ul. Bzowej 13A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000719720, posiadającą NIP 5213817176, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł pokryty w całości (dalej: „Operator techniczny”).
 3. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 4. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj Nagrody i sposób jej uzyskania przez Uczestników.

§ 2
Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 15.04.2021 r. o godz. 10:00:00 i zakończy 29.04.2021 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywać będzie się po zakończeniu każdego tygodnia (tj. od czwartku do czwartku) Czasu Trwania Konkursu (2 tygodnie), tj. w każdy piątek do godziny 16:00.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły osiemnaście lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu i w celu przekazania nagrody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w szczególności Operatora technicznego, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

§ 4
Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzony przy użyciu platformy Instagram na oficjalnym koncie Organizatora, tj. @be.earthchanger. Zadanie Konkursowe ogłoszone zostanie na oficjalnym koncie Organizatora na platformie Instagram oraz na stronie www.earthchangers.pl.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
  a. posiadania osobistego publicznego konta pozwalającego korzystać z aplikacji Instagram;
  b. wykonania zadania konkursowego (dalej łącznie „Zgłoszenie”).
 4. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na osobistym koncie Uczestnika na platformie Instagram zdjęcia lub Instagram stories opatrzonego hasztagiem  #earthchanger i z oznaczeniem konta @be.earthchangers. Zdjęcie powinno przedstawiać pozytywne praktyki, które realizuje Uczestnik w trosce o środowisko naturalne (np. używanie zamienników plastiku, segregacja śmieci, kreatywne przetwarzanie produktów celem nadania im drugiego życia).
 5. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja złożona z 1 przedstawiciela Organizatora i 2 przedstawiciela Operatora technicznego (wskazanych w § 1.) Konkursu, która wybierze najciekawszą pracę. Prace oceniane będą według następujących kryteriów - estetyka zdjęcia, kreatywność, oryginalność oraz niepowtarzalność copy.
 6. W Konkursie zostanie rozdanych łącznie 18 nagród,(w każdym tygodniu trwania Konkursu po 9 nagród), o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Nagroda”).
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywać będzie się po zakończeniu każdego tygodnia (liczonym od czwartku do czwartku) Czasu Trwania Konkursu, tj. w piątek następnego tygodnia do godziny 16:00. Wyniki zostaną przekazane w prywatnej wiadomości wysłanej do Uczestnika (użytkownika profilu, na którym opublikowano zwycięskie zdjęcie) oraz za pośrednictwem strony www.earthchangers.pl.

§ 5
Nagroda

 1. W Konkursie zostanie przyznana Nagroda w postaci - 1xchusteczki baby, 1xpapier nawilżany, 1xrolka bawełniana, 1xpatyczki papierowe, 1xszczoteczka bambusowa, 1xwoskowijka, 1xtorba, o średniej  wartości: 60 zł brutto każda.
 2. Każdy z Uczestników ma prawo brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy (przez co rozumie się opublikowanie nieograniczonej liczby zdjęć), przy czym Nagrodę można wygrać tylko raz.
 3. Każdy z nagrodzonych Uczestników zobowiązany jest, w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, przesłać na adres e-mail: info@earthchangers.pl wszelkie niezbędne informacje konieczne do odebrania Nagrody, tj. w szczególności do podania imienia i nazwiska, nicku z Instagram, adresu pocztowego, na który ma zostać wysłana Nagroda, danych właściwego Urzędu Skarbowego (w przypadku tylko gdy wartość nagrody przekracza określoną przepisami kwotę skutkującą obowiązkiem zapłacenia podatku przez płatnika (w tym wypadku Organizatora).oraz nr telefonu kontaktowego, jak również w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2 skanu pisma wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna na udział w Konkursie. W przypadku nagrodzonych Uczestników, których zdjęcie przedstawia wizerunek Uczestnika oraz innych osób, do powyższych danych należy również dołączyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz pozostałych osób na zdjęciu konkursowym. Powyższe oświadczenie powinno upoważniać do wykorzystania wizerunku w celach niezbędnych do realizacji Konkursu, a także w celach marketingowych, w szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 4. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 Regulaminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do Nagrody i tym samym pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 5. Przed wysłaniem nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pełnoletniości Uczestnika poprzez żądanie przesłania kopii dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika.
 6. Nagroda wysyłana zostanie przez Organizatora na adres pocztowy podany przez nagrodzonego Uczestnika zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, w terminie do 21 dni roboczych od otrzymania od nagrodzonego Uczestnika jego danych.
 7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości Nagrody, jak również rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez nagrodzonego Uczestnika z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.

§ 6
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
  b.wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników za pomocą fałszywych kont na Instagramie.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator techniczny może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję w wiadomościach prywatnych przez Instagram); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 3. Organizator techniczny jest współodpowiedzialny za przebieg Konkursu oraz komunikację przez Instagram.

§ 7
Prawa autorskie

 1. W wypadku, gdy przesłane przez Uczestnika zdjęcie konkursowe spełniać będzie kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że:
  a. zgłoszony przez niego Utwór  jest oryginalny;
  b. jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości;
  c. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 2. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na kanałach Social Media Organizatora, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat z możliwością przedłużenia. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
  a. wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
  b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzaniekażdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  c. opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  d. obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
  e. rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
  f. wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
 4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 5. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  a. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  b. zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
  c. upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika;
  d. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik biorąc udział w Konkursie i publikując zdjęcie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, Internet itp.), jak również do udzielania sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka „EcoWipes EWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 47A,  00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przezSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000492515, NIP 966-197-86-64.
 2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi technicznemu lub Partnerowi Organizatora na podstawie odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników mogą zostać zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres pocztowy, wizerunek.
 4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 5. Administrator, będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu:
  a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody na udział w Konkursie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  b. rozliczenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
  c. prawnie uzasadnionego interesu jakim jest możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, a także możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Administrator udostępnia dane osobowe zwycięzcy wyłącznie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a także dostarczenia i wydania Nagród.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w ust. 5 powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  a. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie się z udziału w Konkursie. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowy Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: rodo@ecowipes.com.pl
  b. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych, o ile zostaną  spełnione warunki przewidziane w art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  c. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Ponieważ planujemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie prawnie uzasadnionego  interesu prawnego, jakim jest możliwość rozpatrzenia reklamacji oraz możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu z tym, ze musi to być uzasadnione Państwa szczególną sytuacją
 11. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub nieuprawniona modyfikacją.
 12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz do czasu, gdy możliwe będzie dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z konkursem lub obrona przed nimi. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 9
Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (w przypadku reklamacji przesłanej za pośrednictwem poczty decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać listownie (listem poleconym) na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres info@earthchangers.pl  z dopiskiem „Be The Earth Changer” - Reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że przed zgłoszeniem zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
 2. Zobowiązanym do wydania nagród w Konkursie zgodnie z Regulaminem jest Organizator. Wartość Nagrody, która nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie powiększona o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości należnego podatku dochodowego obliczonego na podstawie wartości brutto nagrody. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator, tylko gdy nagroda przekracza określoną wartość i skutkuje to obowiązkiem zapłacenia podatku przez płatnika.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie www i w bio na Instagramie @be.earthchanger oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail info@earthchangers.pl lub Organizatorem technicznym za pośrednictwem jego konta na portalu Instagram.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie Czasu Trwania Konkursu oraz ilości przyznanych Nagród, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie mogą być wprowadzone na niekorzyść Uczestników.